WORKS

GUARDIAN TALES PV01

PV

GUARDIAN TALES
PV01

Mobile Game "GUARDIAN TALES Animation PV"
Original Work: Mobile Game GUARDIAN TALES

GUARDIAN TALES PV01

Mobile Game "GUARDIAN TALES Animation PV"

Original Work
Mobile Game GUARDIAN TALES
Published by
Kong Studios

STAFFSTAFF

Producer
Hunter Lee
Associate Producer
Ryosuke Inagaki
Animation Producer
Takahisa Ishida
Storyboard
Yuji Tokuno
Technical Director
Yuji Tokuno
Animation Character Design
Yuya Sakurai
Animation Director
Yuya Sakurai
Takayuki Onoda
Key Animation
Yasuhiro Okuda
Haruka Otsuzumi
Goto Kyoshiro
Yuya Sakurai
Masakatsu Sasaki
Sota Matsunaga
Ai Migita
Rento Yasuoka
Tetsuro Niregi
Yoshio Usuda
Takayuki Onoda

Nakamura Production
Effect Cooperation
Yotsube
In-Between Animation Director
Kanako Oikawa
In-Between Animation
Mirai doga
Production FOCH
Color Coordinator
Miho Hasegawa
Color Stylist / Checker
Miho Hasegawa
Associate Checker
Mayu Yoshida
Finishing
Hiyori
Mirai doga
Production FOCH
Background Art
Yostar Pictures
Hisako Saito 
Miho Tokida

Sadayuki Arai
Akiko Kazato
3D
Wired LLC.
Camera Director
Yunfei Xiang
Camera
Goofy.inc
Hideki Chiba

Yostar Pictures
Zheng Taoyang
Koushiro Miya
Hayate Ninomiya
Offline Editor
Yosito Ota
Online Editor
Yuji Miyata
Production Cooperation
ST.SILVER
Production Assistant
Yuko Takeshita
Koichi Hanata
Production
Yostar Pictures

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.
© Yostar, Inc. All rights reserved.